Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytania oferenta z dnia 28.07.2021r. – pobierz

Informacja i odp. na pytania z dnia 06.08.2021r. – pobierz

Znak sprawy: P/28/2021                                                                                                                                                   Świnoujście, 21.07.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 364 ust.1 pkt. 1, Dz.U. z 2019r. poz.2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”

Dostawa loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 2 węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 32 000 Mg o łącznej wartości energetycznej od 704 000 GJ do 720 000 GJ na, zgodnie z normami PN-G-97003, PN-G-97002 i PN-G-97001:

Węgiel 31.1 lub 31.2 M II A o parametrach jakościowych:

 1. wartość opałowa w stanie roboczym od 22 000 do 22 500 kJ/kg,
 2. zawartość popiołu w stanie roboczym do 15 %,
 3. zawartość siarki w stanie roboczym do 0,66%
 4. zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym do 12 %,
 5. granulacja od 0 do 20 mm,
 6. zawartość nadziarna max 5 %,
 7. zawartość części lotnych w stanie roboczym 28 %,
 8. temperatura topliwości popiołu > 1350°C,
 9. zdolność spiekania RI /liczba Rogi/ od 0 do 5.

Zawartość podziarna od 0-3mm – max. 20%.

 1. Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od 15 października 2021r. do 30 września 2022r. według określonego w SWZ harmonogramu dostaw.
 2. Miejsce dostaw: loco plac opałowy PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
 5. Wadium: 100 000,00 zł
 6. Zabezpieczenie: 250 000,00 zł
 7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna – do dnia 09.08.2021r. do godz. 12.00
 8. Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna – dnia 09.08.2021r. o godz. 12.05
 9. Okres związania ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem upływu terminu składania ofert.
 10. Sposób udostępnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia: bezpłatna, do pobrania na stronie internetowej pec.swinoujscie.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu przed terminem otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn.