Modernizacja trzech jednostek kotłowych typu WR10-015 nr K-5, K-6 i K-7 polegająca na obniżeniu ich mocy z dostosowaniem do norm środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2021r. – pobierz Odpowiedź na pytania z dnia 03.08.2021r. – pobierz Odpowiedź na pytanie z dnia 05.08.2021r. – pobierz

Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz