Czyste powietrze w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

W dniu 10 marca 2014 r. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał w obecności notariusz Katarzyny Kaliciuk-Runge umowę z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", w imieniu, którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.", który dotyczył kotła WLm5/WR5-M o mocy 7,5 MW i symbolu K-1. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 556 tys. zł.
Jest to kolejny etap realizacji inwestycji proekologicznej polegającej na modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. tj.budowy instalacji odpylania spalin z kotła WR 10-015 nr K-4.
Inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu kotły będą spełniały restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

    

PEC w zgodzie z normami unijnymi


W środę 5 marca 2014 r. w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu odbyło się z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego, Prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza, Zastępcy Prezydenta Świnoujścia Barbary Michalskiej i Joanny Agatowskiej, Przewodniczącego Rady Miasta Pawła Sujki oraz Skarbnika Miasta Iwony Góreckiej - Sęczek uroczyste zakończenie projektu "Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla dwóch kotłów WR 10-015 na terenie kotłowni PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”
Działanie 4.4 „Ochrona powietrza”.
(źródło: www.eswinoujscie.pl)

W ramach realizacji zadania wymieniono starą instalację odpylającą dwóch kotłów w PEC-u, dzięki czemu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i szkodliwych gazów do atmosfery, co też zwiększy atrakcyjność nadmorskiego kurortu Pomorza Zachodniego.

Inwestycja pozwali obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu zainstalowane jednostki kotłowe spełniać będą restrykcyjne wymagania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), w zakresie emisji pyłów.

Zrealizowana inwestycja jest dwustopniową, wielokrotnie sprawdzoną na rynku ciepłowniczym instalacją odpylania, z wykorzystaniem cyklofiltra, poprzedzonego odpylaczem wstępnym tzw. multicyklonem MOS. 

Koszt całkowity przeprowadzonej inwestycji wyniósł prawie 1,3 mln zł, jednakże ponad 630 tys. zł pochodziło z dofinansowania unijnego, a realizacja zadania trwała blisko dwa lata od marca 2012 roku.

Galeria zdjęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nominacja do nagrody LAUR CIEPŁOWNICTWA