Wymiana bramy wjazdowej w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytania z dnia 07.12.2018 - pobierz
Odpowiedź na pytanie z dnia 14.12.2018r. - pobierz

 Znak sprawy: P/73/2018                                                                                                     Świnoujście, 04.12.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2018r., poz. 1986, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

       Wymiana bramy wjazdowej w siedzibie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
        W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków 
        udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 1 000,00 zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: --------

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100 % - najniższa cena ryczałtowa oferty netto

10.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 18.12.2018r. do godz. 12:00

11.    Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 18.12.2018r. o godz. 12:05

12.    Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.