Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Znak sprawy: P/33/2020                                                                                                      Świnoujście, 30.06.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:
 Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, równoważnych i wariantowych.

5.    Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
       W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków  
       udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: ----

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ----

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100 % - najniższa cena oferty netto

10.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 22.07.2020r. do godz. 12:00

11.    Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 22.07.2020r. o godz. 12:05

12.    Termin związania ofertą – 70 dni od dnia składania ofert.