Remont taśmociągu nawęglania w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz
Odpowiedź na pytanie z dnia 04.06.2020r. - pobierz
Odpowiedź na pytanie z dnia 05.06.2020r. - pobierz

Świnoujście, 15.05.2020r.

Znak sprawy: P/26/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

       Remont taśmociągu nawęglania w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:
      1)    ZADANIE 1 – wykonanie remontu taśmociągu w zakresie regeneracji taśmy,
      2)    ZADANIE 2 – wykonanie remontu taśmociągu w zakresie remontu zgarniaków i częściowej wymiany prowadnic pługów.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.   Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań).

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
       W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
       postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: po 500,00zł. dla każdego z zadań

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

- ZADANIE 1 – 500,00zł. [słownie: pięćset złotych 00/100],

- ZADANIE 2 – 1.500,00zł. [słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100].

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie

12.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 09.06.2020r. do godz. 12:00

13.    Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 09.06.2020r. o godz. 12:05

14.    Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.