Artykuły

Czyste powietrze w Świnoujściu - kolejna inwestycja PEC

W dniu 10 marca 2014 r. Zarząd PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał w obecności notariusz Katarzyny Kaliciuk-Runge umowę z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii", w imieniu, którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.", który dotyczył kotła WLm5/WR5-M o mocy 7,5 MW i symbolu K-1. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2,3 mln zł. Kwota dofinansowania to ok. 556 tys. zł.
Jest to kolejny etap realizacji inwestycji proekologicznej polegającej na modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. tj.budowy instalacji odpylania spalin z kotła WR 10-015 nr K-4.
Inwestycja ta pozwoli obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu kotły będą spełniały restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).