Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2021r. – pobierz

Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu powstałego ze spalania miału węglowego M II A o kodzie 10 01 80 – mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, powstających ze spalania miału węglowego, z zasobnika żużla znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Działu inwestycji i Remontów Termin składania dokumentów: 30.07.2021 r. Miejsce składania dokumentów: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów” (w przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego) Szczegóły rekrutacji – pobierz ogłoszenie Oświadczenie klauzula RODO – pobierz

Informacja dotycząca Zmiany Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zawiadamia, że od 15 lipca 2021 r. będzie obowiązywała nowa taryfa za ciepło. Zmiana taryfy jest niezależna od PEC. Zmiana została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 czerwca 2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1. Wynika tylko i wyłącznie ze znaczącego wzrostu giełdowej ceny zakupu uprawnień do emisji CO2. Cena ta w ostatnich 12. miesiącach wzrosła z 25 euro do 54 euro. Przy aktualnych giełdowych cenach uprawnień, koszt ich nabycia stanowi 30% kosztów działalności spółki. W związku z tak dużym wzrostem ceny zakupu uprawnień, pomimo obniżenia pozostałych kosztów działalności PEC, spółka nie …

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od dnia 15.07.2021 r.

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu  informuje, iż od dnia 15.07.2021 r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła, opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło w dniu 11 czerwca 2021 r., pod poz. 174 – pobierz Zmianę Taryfę (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 08.06.2021 r. nr OSZ.4210.9.5.2021.246.XXI.APo1– pobierz Decyzję (pdf).