Przeprowadzenie weryfikacji rocznego raportu z emisji CO2 i rocznego raportu dotyczącego poziomów działalności

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź z dnia 08.10.2021r. – pobierz

Świnoujście, 30.09.2021r.

Znak sprawy: P/41/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie weryfikacji:

1)rocznego raportu z emisji CO2 w latach 2021-2025 będącego podstawą rozliczenia uprawnień do emisji CO2 w zakresie wynikającym z Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2021 poz. 332),

2) rocznego raportu dotyczącego poziomów działalności w latach 2022-2025, stanowiącego podstawę dostosowania przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.  Wadium: po 500,00zł dla każdego z zadań.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —-

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, do 15.10.2021r. do godz. 12:00,

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna do 15.10.2021r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.