Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/26/2022                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 07.10.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Negocjacje z ogłoszeniem niepodlegąjące ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt. 1 Dz.U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Dostawa loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 2 węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 15000 Mg o łącznej wartości energetycznej od 330 000 GJ do 337 500 GJ, zgodnie z normami PN-G-97003, PN-G-97002 i PN-G-97001:

Węgiel 31.1 lub 31.2 M II A o parametrach jakościowych:

  1. wartość opałowa w stanie roboczym od 22 000 do 22 500 kJ/kg,
  2. zawartość popiołu w stanie roboczym do 15 %,
  3. zawartość siarki w stanie roboczym do 0,66%
  4. zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym do 12 %,
  5. granulacja od 0 do 20 mm,
  6. zawartość nadziarna max 5 %,
  7. zawartość części lotnych w stanie roboczym 28 %,
  8. temperatura topliwości popiołu > 1350°C,
  9. zdolność spiekania RI /liczba Rogi/ od 0 do 5.

Zawartość podziarna od 0-3mm – max. 20%.

4.  Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od grudnia 2022r. do marca 2023r. według określonego w SWZ harmonogramu dostaw.

5.   Miejsce dostaw: loco plac opałowy PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2.

6.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i równoważnych.

7.   Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej (może złożyć ofertę w jednym, dwóch lub trzech wariantach).

8.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu oferty.

9.   Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

10. Wadium: 100.000,00 zł.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1.000.000,00 zł.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, sekretariat – do dnia 27.10.2022 do godz. 12.00

13. Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna – dnia 27.10.2022 o godz. 12.05

14. Okres związania ofertą: 40 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem upływu terminu składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu przed terminem otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn.