Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytania 02.04.2024r. – pobierz

Odpowiedź na pytania 03.04.2024r. – pobierz

Znak sprawy: P/21/2024                                                                                                                                                       Świnoujście, 15.03.2024r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2023r, poz. 1605 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:  Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych, dla każdej części oddzielnie.

6.    Zastrzega się prawo wyboru ofert częściowych, dla każdej części oddzielnie.

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium:  część 1 – 3.000,00zł, część 2 – 300,00zł.

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% – najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdej części oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 09.04.2024r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 09.04.2024r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.