Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu prac budowlano-dekarskich (4 zadania)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Świnoujście,05.03.2021r.

Znak sprawy: P/07/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

  1. prac dekarskich budynku administracyjno-biurowego, budynku socjalno-warsztatowego, budynku Stacji Uzdatniania Wody, transformatorów i GRNN oraz budynku garaży, wynikających z wykonanego przeglądu obiektów budowlanych – ZADANIE 1
  2. prac budowlanych budynku administracyjno-biurowego, budynku hali kotłów WLM i WR, budynku Stacji Uzdatniania Wody, transformatorów i GRNN, budynku garaży, budynku przepompowni wody, zbiornika wody zapasowej, budynku stacji zasypowej opału, placu składowego opału, wynikających z wykonanego przeglądu obiektów budowlanych – ZADANIE 2,
  3. remontu pomieszczeń sanitarnych budynku socjalno-warsztatowego – ZADANIE 3,
  4. remontu warsztatu akpia – ZADANIE 4.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.  Wadium:
1) 500,00zł,
2) 1.000,00zł.

3) 500,00zł,
4) 500,00zł.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) 1.000,00zł,
2) 5.000,00zł.

3) 2.000,00zł,
4) 2.000,00zł.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 07.04.2021r. do godz. 12:00

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 07.04.2021r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.