Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. powstało 01.07.1997 roku. Poprzedzone to było licznymi przekształceniami. Od 1975 roku do 1992 roku funkcjonowało jako Zakład Energetyki Cieplnej w Świnoujściu i podlegało Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie.

W 1992 r. powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Na mocy uchwały nr LIII/293/97 Rady Miejskiej z 17 czerwca 1997r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Miasto Świnoujście.

Scentralizowany system ciepłowniczy powstał w Świnoujściu pod koniec lat sześćdziesiątych, w momencie oddania do eksploatacji magistrali ciepłowniczej B, do której podłączono ul. Rybaki, Osiedle Matejki, ul. Witosa, a w latach siedemdziesiątych ul. Konstytucji 3-go Maja i Osiedle Leningrady – lata osiemdziesiąte. W latach siedemdziesiątych nastąpiła rozbudowa sieci o magistralę A do której przyłączono ul. Grunwaldzką, Zachód II i Zachód I a w latach dziewięćdziesiątych przyłączono Śródmieście.

Dzięki rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej sukcesywnie likwidowano lokalne kotłownie zużywające węgiel i koks.

W ciepłowni początkowo zainstalowano trzy kotły wodne typu WLM 5 o łącznej mocy 17,4 MW, spalające na rusztach warstwowych miał węgla kamiennego. Gazy i pyły powstające podczas procesu spalania odprowadzane były do komina o wysokości 45 m. W miarę rozbudowy osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej zaistniała konieczność rozbudowy źródła. W roku 1975 i 1976 oddano do użytku dwa kotły typu WR 10 o mocy 11,63 każdy a w 1977, 1987 uruchomiono jeszcze trzy kotły WR 10 oraz wybudowano nowy komin o wysokości 80,5 m.

Obecnie Ciepłownia Miejska produkuje energię cieplną w wyniku spalania miału węglowego a moc osiągalna wynosi 85 MW. Przedmiot i zakres działalności objęty jest również przez koncesje otrzymane z Urzędu Regulacji Energetyki.