Średnia cena wytwarzania z rekompensatą

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż w dniu 20 września 2022r. weszła w życie  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).  Przepisy te mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła w okresie od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r..

W celu zastosowania przez PEC Sp. z o.o. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą uprawnieni odbiorcy są zobowiązani do dnia 11 października 2022 r. złożyć w siedzibie PEC Sp. z o.o. oświadczenie (druki w załączeniu).

Oświadczenie będzie podstawą zastosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą.

Przy każdej zmianie danych, o których mowa w ww. oświadczeniu odbiorca składa ponownie nowe oświadczenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią ustawy osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy,  która mimo ciążącego na niej obowiązku nie złożyła oświadczenia ponosi na zasadzie winy odpowiedzialność wobec podmiotu uprawnionego, na zasadach określonych odpowiednio w art. 5 i 6 ustawy.

Oświadczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów uprawnionych.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967) (link: pobierz)

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 r. poz. 1975) (link: pobierz).

– Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (plik do pobrania w formacie Microsoft Word) – link: pobierz

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu informuje, iż w związku z pracami związanymi z podłączeniem nowobudowanego kotła gazowego do instalacji hydraulicznej Ciepłowni Miejskiej w dniu 04.09.2022 r. w godzinach od 22:00 do 03:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.   Z poważaniem Biuro Obsługi Klienta PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 01.09.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 01.09.2022  r. obowiązywała będzie Zmiana Taryfy dla ciepła – pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.08.2022 r. nr OSZ.4210.2.26.12.2022.246.XXII.JC – pobierz Decyzję (pdf), stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

Sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest bezprecedensowa, a niestabilność i nieprzewidywalność w tym zakresie najwyższa od wielu lat. Mamy obecnie do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. Rosnąca inflacja zbiegła się z agresją Rosji na Ukrainę i nałożenie embarga na rosyjski węgiel, co spowodowało m.in. ograniczony dostęp do tego surowca przekładając się na wzrost kosztów zakupu i transportu do Polski z innych kontynentów.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Świnoujściu w trosce o dobro swoich odbiorców dba, aby sytuacja związana z brakiem ogrzewania i ciepłej wody nie miała miejsca. Byłoby to dla nas niedopuszczalne. Niestety, na ceny opału nie mamy wpływu. Jako odpowiedzialna i rzetelna firma, prowadzimy negocjacje w sprawie zakupu kolejnych dostaw węgla.

Wzrost cen opału w stosunku do ubiegłego roku wyniósł kilkaset procent. Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie tych kosztów, dlatego też jesteśmy zmuszeni po raz kolejny zmienić obowiązującą taryfę dla ciepła.

Jest to podwyżka najniższa z możliwych, niezależna od naszej Spółki, wynikająca tylko i wyłącznie ze wzrostu cen węgla. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie opłaty są pod kontrolą państwa – wyliczane w oparciu o taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. PEC samodzielnie nie dyktuje cen swoim Odbiorcom.

 

Z poważaniem

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Kaloryfery będą ciepłe. Ale więcej za to zapłacimy

Wstrzymane dostawy surowców, brak węgla z polskich kopalń, import z Ameryki Południowej i Australii, wojna w Ukrainie, sankcje wobec Rosji, inflacja… Wszystko to wpływa na ceny ciepła i ciepłej wody.

Ciepło systemowe dociera do domów i mieszkań ponad 15 mln Polaków. Miejskie sieci ciepłownicze są zasilane z ciepłowni czy elektrociepłowni. Często produkcja ciepła odbywa się w procesie kogeneracji, jednocześnie z produkcją energii elektrycznej, dzięki temu zmniejsza się nie tylko zużycie paliwa, ale także emisja dwutlenku węgla. Ciepło systemowe pozwala w polskich miastach oddychać zdrowo, bo nie tworzy niskiej emisji.

        90,16   euro za tonę

Tyle 30 czerwca br. wynosiła cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rok temu było to 56,25 euro.

 

Czytaj dalej„Kaloryfery będą ciepłe. Ale więcej za to zapłacimy”

Budowa nowoczesnej kotłowni gazowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni gazowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu ciepłowniczego.

W styczniu bieżącego roku został ogłoszony przetarg na wykonanie w.w. inwestycji w wyniku którego podpisano umowę, którą realizować będzie poznański Envirotech Sp. z o.o. Nowa inwestycja pozwoli na ograniczenie zużycia węgla kamiennego w szczególności w okresie letnim, co wpłynie również na ograniczenie wytwarzanych odpadów w postaci żużla paleniskowego. Redukcja spalania węgla obniży również ilość koniecznych do zakupu przez Spółkę uprawnień do emisji CO2, które w ostatnich latach znacznie podrożały co niestety przekłada się na wzrost cen ciepła produkowanego ze spalania węgla.

Nowoczesna zabudowa kontenerowa kotła pozwala ograniczyć koszty realizacji inwestycji oraz pozwala na ewentualne przeniesienie całego kotła w inne miejsce, w którym istnieje odpowiednia infrastruktura pozwalająca na jego eksploatację.

Przedmiotowa inwestycja to kolejny krok po wybudowaniu instalacji odpylania spalin dla istniejących kotłów dostosowująca naszą instalację do wymagań ochrony środowiska. Uruchomienie kotła planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku i stanowić będzie kolejny etap odchodzenia naszego przedsiębiorstwa od wykorzystywania węgla do produkcji ciepła, które finalnie doprowadzi do likwidacji z krajobrazu Naszego miasta składu opału.

 

Zmiany Taryfy dla ciepła od dnia 15.07.2022 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem pkt. 4) rozdz. VI Ogólnych warunków Umowy kompleksowej dostarczania ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu od dnia 15.07.2022 r. wprowadza do stosowania Zmianę Taryfy dla ciepła– pobierz Zmianę Taryfy (pdf), zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29.06.2022 r. nr OSZ.4210.2.23.6.2022.246.XXII.JC – pobierz Decyzję (pdf) i  opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło Nr 401/2022 w dniu 29.06.2022 roku.

Pomimo wprowadzenia optymalizacji kosztów działalności Spółki, sytuacja rynkowa spowodowana znacznym wzrostem kosztów zakupu miału węgla kamiennego zmusiła nas do wystąpienia z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o drugą Zmianą Taryfy dla ciepła.

Z poważaniem

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Zmiana numeru rachunku bankowego

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25.05.2022 r. nastąpiła zmiana numeru konta bankowego, na który Odbiorcy wpłacają należności za ciepło.

Dla każdego Odbiorcy PEC Sp. z o.o. został przypisany indywidualny numer rachunku bankowego. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer rachunku, który znajduje się na Państwa  fakturze za ciepło.

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta i przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ również podstawowy rachunek bankowy PEC Sp. z o.o.

 Bank PEKAO S.A.

 nr konta: 12 1240 6494  1111 0011 1335 2404

 

Biuro Obsługi Klienta

PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu