Inwestycje dofinansowane przez UE


W 2013 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu rozpoczęło realizację II ETAPU Projektu „Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla dwóch kotłów WR 10-015 na terenie kotłowni PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”
Działanie 4.4 „Ochrona powietrza” ,
tj. modernizację instalacji odpylania kotła WR 10-015 nr K-7.

Jest to kolejny etapy realizacji inwestycji proekologicznej polegającej na modernizacji całej instalacji odpylania spalin w Ciepłowni Miejskiej w Świnoujściu, która rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. tj. budowy instalacji odpylania spalin z kotła WR 10-015 nr K-4.


Jednocześnie informujemy, że w 2012 roku zakończyliśmy realizację I ETAPU Projektu „Ograniczenie emisji pyłów przez modernizację instalacji odpylania dla dwóch kotłów WR 10-015 na terenie kotłowni PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 4 „Infrastruktura ochrony środowiska”
Działanie 4.4 „Ochrona powietrza” ,
tj. modernizację instalacji odpylania kotła WR 10-015 nr K-8.

Nowa instalacja odpylania zlokalizowana jest na zewnątrz Ciepłowni i posadowiona w miejscu istniejących odpylaczy.

Inwestycja ta pozwoliła obniżyć emisję pyłów poniżej 100 mg/Nm3 w warunkach normalnych w gazach suchych przy zawartości tlenu 6%, dzięki czemu kotły będą spełniały restrykcyjne wymagania dla pyłów, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011 nr 95 poz.558) i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych – IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).

Z punktu widzenia spełnienia standardów emisyjnych dla instalacji, są to ważne przedsięwzięcia dla Spółki, które mają pozytywny wpływ na jakość powietrza i ochronę środowiska w naszym mieście.

Poniżej zdjęcia nowej stacji odpylania spalin dla kotła WR 10-015 K-8:Przedsięwzięcie zostało wykonane przez firmę ECO Instal Holding Sp. z o.o. z Poznania, która w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm. dot. zamówień sektorowych, przedstawiła ofertę najkorzystniejszą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013