Dostawa węgla kamiennego do celów energetycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytania oferenta z dnia 04.06.2021 – pobierz

Znak sprawy: P/18/2021                                                                                                            Świnoujście, 25.05.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 364 ust.1 pkt. 1, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:  

Dostawa loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 2 węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 32 000 Mg o łącznej wartości energetycznej od 704 000 GJ do 720 000 GJ na, zgodnie z normami PN-G-97003, PN-G-97002 i PN-G-97001:

Węgiel 31.1 lub 31.2 M II A o parametrach jakościowych:

  1. wartość opałowa w stanie roboczym od 22 000 do 22 500 kJ/kg,
  2. zawartość popiołu w stanie roboczym do 15 %,
  3. zawartość siarki w stanie roboczym do 0,66%
  4. zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym do 12 %,
  5. granulacja od 0 do 20 mm,
  6. zawartość nadziarna max 5 %,
  7. zawartość części lotnych w stanie roboczym 28 %,
  8. temperatura topliwości popiołu > 1350°C,
  9. zdolność spiekania RI /liczba Rogi/ od 0 do 5.

Zawartość podziarna od 0-3mm – max. 20%.

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5. 
Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od 15 października 2021r. do 30 września 2022r. według określonego w SWZ harmonogramu dostaw.

6. Miejsce dostaw: loco plac opałowy PEC Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2.

7.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

8Wadium: 100.000,00zł.

9Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 250.000,00zł.

10Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa cena oferty netto (najniższa cena netto za 1 Mg węgla energetycznego).

11Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, sekretariat, 21.06.2021r. do godz. 12:00

12Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 21.06.2021r. o godz. 12:05

13. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu przed terminem otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn.