Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno – sanitarnej przy realizacji zadań dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/23/2021                                                                                                                                                   Świnoujście, 08.06.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjno – sanitarnej przy realizacji n/w zadań dla PEC    Sp. z o.o. w Świnoujściu:

  • remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego (ZADANIE 1),
  • modernizacja sieci cieplnej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej (ZADANIE 2),
  • budowa sieci cieplnej w ul. Odrowców (ZADANIE 3),
  • modernizacja sieci cieplnej w ulicy Mieszka I do komory C26 (ZADANIE 4),
  • budowa sieci cieplnej w ulicach Jachtowej i Zdrojowej (ZADANIE 5).

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych.

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium:

1) 200,00 zł.,

2) 200,00 zł.,

3) 500,00 zł.,

4) 500,00 zł.,

5) 500,00 zł.

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —–

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 23.06.2021r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 23.06.2021r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.