Wykonanie remontu pomp kotłowych i sieciowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, na podstawie przeprowadzonego przeglądu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

 

Świnoujście,24.06.2021r.

Znak sprawy: P/26/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.  Przedmiot zamówienia: 

    Wykonanie remontu pomp kotłowych i sieciowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, na podstawie przeprowadzonego przeglądu

4.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.  Wadium:  1.000,00zł.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  —

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto.

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 14.07.2021r. do godz. 12:00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 14.07.2021r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.