Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert – Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytania 10.11.2021r. – pobierz

Znak sprawy: P/45/2021                                                                                                                                                               Świnoujście, 09.11.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie mienia PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

6. Zastrzega się prawo wyboru ofert częściowych, dla każdej części oddzielnie.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: część I – 2.000,00zł., część II – 500,00 zł., część III – 300,00 zł.

10.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto (najniższa składka ubezpieczeniowa za okres 2 lat). dla każdej części oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 30.11.2021r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 30.11.2021r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.