Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/15/2022                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 17.03.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm, zgodnie z art. 11 ust.1 pkt 11, realizowany w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Pośrednictwo przy zakupie uprawnień do emisji CO2 dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: —-

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —-

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa cena oferty netto

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 12.04.2022r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 12.04.2022r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 75 dni od dnia składania ofert.