Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, 2) o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/39/2022                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 13.12.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadów powstających w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin kotła K-2 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

1) o kodzie 10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych – ZADANIE 1,

2) o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla – ZADANIE 2.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań).

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 1) 700,00zł., 2) 300,00zł.

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —-

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  100% – najniższa cena ryczałtowa oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 04.01.2023. do godz. 13:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 04.01.2023r. o godz. 13:05

14. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.