Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bogusławskiego 3, 5 w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/15/2023                                                                                                                                                                                     Świnoujście,25.04.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:  Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Bogusławskiego 3, 5 w  Świnoujściu

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,  wariantowych i równoważnych.

5.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 1.000,00zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  3.000,00zł.

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 17.05.2023r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 17.05.2023r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.