Wykonanie remontu zwilżaczy pyłów Foka oraz przenośników Fulmar instalacji odpylania kotłów wraz z wymianą uszkodzonej obudowy fularów kotłów K-7 i K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (2 zadania)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/16/2023                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 02.05.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie remontu zwilżaczy pyłów Foka oraz przenośników Fulmar instalacji odpylania kotłów wraz z wymianą uszkodzonej obudowy fularów kotłów K-7 i K-8 w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (2 zadania), tj.:

1)zadanie 1 – dostawa części do zwilżaczy pyłów foka,

2)zadania 2 – dostawa części do przenośników typu fulmar

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań).

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 1) 500,00zł., 2) 700,00zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto dla każdego zadania oddzielnie

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 19.05.2023r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 19.05.2023r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.