Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (przeznaczonego na cele opałowe wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytania 13.05.2024r. – pobierz

Znak sprawy: P/26/2024                                                                                                                                                                                   Świnoujście, 26.04.2024r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Przetarg nieograniczony niepodlegąjące ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 364 ust. 1 pkt. 1 Dz.U. z 2023r, poz. 1605 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:  

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (przeznaczonego na cele opałowe wraz z usługą dystrybucji) na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.   Nie dopuszcza się składania ofert: częściowych i równoważnych.

5.   Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej.

6.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu oferty.

7.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9. Wadium:

– dla wariantu I: 65.000,00 zł ,

– dla wariantu II: 100.000,00 zł.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% – najniższa cena oferty netto, dla każdego wariantu oddzielnie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 28.05.2024r. do godz.12:30.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 28.05.2024r. o godz. 12:35.

14. Termin związania ofertą – 21 dni od dnia składania ofert.