Ochrona środowiska

Ekologiczne ciepło z PEC to efekt podjętych działań na przestrzeni ostatnich 10 lat i podejmowanych na bieżąco, które wpłynęły i wpływają na poprawę jakości środowiska. Ograniczenie emisji gazowych i pyłowych do atmosfery jest jednym z ważniejszych działań podejmowanych przez Spółkę. Dzięki systematycznie prowadzonemu procesowi modernizacji źródła ciepła (kotłowni), prowadzonym modernizacjom systemu ciepłowniczego, kontrolom jakości wszelkich urządzeń i inwestycjom w nowoczesną technologię branży ciepłowniczej osiągnięto wymierny efekt ekologiczny.

Wynik proekologicznych działań Spółki w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska to skutek właściwie zrealizowanych zadań w zakresie modernizacji i eksploatacji urządzeń. Obecnie Spółka eksploatuje pięć kotłów WR-10 o mocy 15 MW każdy i jeden kocioł WR-5 o mocy 7,5 MW. Realizowane prace modernizacyjne ukierunkowane są pod kątem poprawy sprawności pracy kotłów i sieci oraz ich bezpieczeństwa co w efekcie prowadzi do uzyskanie większej energii z tej samej ilości opału a tym samym zmniejszenia emisji do powietrza.

Eksploatowana instalacja ze względu na wielkość zainstalowanej mocy zaklasyfikowana jest do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dla tych instalacji zgodnie z wymaganiami Prawa Ochrony Środowiska, Spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane co oznacza, że instalacja ta spełnia wszelkie wymogi określone przepisami prawa w zakresie oddziaływań na wszystkie komponenty środowiska.

Działania prowadzące do osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska z ciepłowni zapewnione są przez:
– spalanie paliw o niskiej zawartości siarki do 0,6 % i popiołu od 10 do 16 %,
– okresowy monitoring zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery (pomiary emisji),
– bieżące modernizacje kotłów i instalacji służących ochronie środowiska dla podwyższania sprawności tych urządzeń,
– ciągły monitoring zużycia materiałów, surowców, energii elektrycznej,
– analiza wskaźników zużycia w stosunku do wielkości produkcji,
– prowadzenie działalności w sposób zapewniający ograniczenie ilości powstających odpadów,
– monitoring zużycia i jakości wody uzdatnionej na uzupełnienie strat w sieci ciepłowniczej.