Dostawa węzłów cieplnych do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja warunków zamówienia – pobierz
Odpowiedź na pytania Oferenta 04.02.2021r. – pobierz

Świnoujście, 26.01.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r. poz.2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.  Zamawiający:
     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków:
1)  przy ul. Żeromskiego 10 (Koral),
2)  przy ul. Plac Słowiański (Immobilien Verwaltung),
3)  przy ul. Steyera (PKZ Garboś Sp.K.)

4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego węzła oddzielnie.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych węzłów).

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
     W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium:
1) 1.000,00zł,
2) 1.000,00zł,
3) 1.000,00zł.


10.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) 3.000,00zł,
2) 3.000,00zł,
3) 3.000,00zł.
   

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% najniższa cena oferty netto, dla każdego węzła oddzielnie

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1,12.02.2021r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 12.02.2021r. o godz. 12:05

14.  Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.