Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania, 2) rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Świnoujście, 26.01.2021r.

Znak sprawy: P/03/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:
Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:
1) rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania,
2) rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium:
1) 3.000,00zł,
2) 2.000,00zł.

10.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) 12.000,00zł,
2) 8.000,00zł.

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 11.02.2021r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 11.02.2021r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.