Odtworzenie nawierzchni za pomocą rozściełacza po wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Lokum) w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/02/2021                                                                                                            Świnoujście, 26.01.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Odtworzenie nawierzchni za pomocą rozściełacza po wybudowaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Lokum) w Świnoujściu.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 1.000,00zł.

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 4.500,00zł.

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto.

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 11.02.2021r. do godz. 13:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 11.02.2021r. o godz. 13:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.