Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu remontu zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1) oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej i przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/38/2021                                                                                                                                                   Świnoujście, 12.08.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Wykonanie w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu remontu:

  • zewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej przy budynku socjalno-warsztatowym w PEC z o.o. w  Świnoujściu wraz z doprowadzeniem nowej instalacji do głównego pionu budynku (zadanie 1),
  • instalacji wodnej i kanalizacyjnej  oraz  przeciwpożarowej budynku socjalno-warsztatowego PEC na podstawie dokumentacji projektowej (zadanie 2)

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, dla każdego zadania oddzielnie.

6.  Zastrzega się prawo wyboru ofert częściowych, dla każdego zadania oddzielnie.

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 1) 500,00zł, 2) 1.000,00zł.

10.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) 700,00zł., 2) 5.500,00zł.

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 31.08.2021r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 31.08.2021r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.