Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/33/2021                                                                                                                                                   Świnoujście, 12.08.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.  Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu.

4.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i równoważnych.

5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu oferty.

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 10.000,00zł.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100% najniższa ryczałtowa cena oferty netto.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 08.09.2021r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 08.09.2021r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.