Wykonanie remontu kominów: H=45m i H=80,5m w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Świnoujście, 19.08.2021r.

Znak sprawy: P/40/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie remontu kominów: H=45m i H=80,5m w PEC Sp. z o.o. w  Świnoujściu.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.  Wadium: 1.000,00zł

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 5.500,00zł.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto.

10. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 09.09.2021r. do godz. 12:00

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 09.09.2021r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.