Ochrona terenu PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023.

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytanie 07.10.2021r.- pobierz

Znak sprawy: P/42/2021                                                                                                                                                   Świnoujście, 01.09.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r, poz. 2019, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.  Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.  Przedmiot zamówienia:

Ochrona terenu PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu w latach 2022 i 2023.

4.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 5.000,00zł.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: —

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:    100% najniższa ryczałtowa cena oferty netto.

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 14.10.2021r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 14.10.2021r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.