Budowa przyłączy ciepłowniczych: 1) zad. 1. do budynku przy ul. Dąbrowskiego (Park-System), 2) zad. 2. do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom), 3) zad. 3. do budynku przy ul. Łużyckiej 15 (Garboś)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/18/2022                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 31.03.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Budowa przyłączy ciepłowniczych:

  1.  do budynku przy ul. Dąbrowskiego (Park-System),
  2.  do budynku przy ul. Grunwaldzkiej (Lux-Dom),
  3.  do budynku przy ul. Łużyckiej 15 (Garboś)

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych, dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zastrzega się prawo wyboru ofert częściowych, dla każdego zadania oddzielnie

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 1) 300,00zł. 2) 1.000,00zł., 3) 500,00zł.

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) 1.300,00zł, 2) 4.000,00zł, 3) 1.800,00zł.

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  100% – najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 26.04.2022r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 26.04.2022r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.