Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 (zadanie 1), 2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/17/2023                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 18.05.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac remontowych w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

1) Remont zasobnika miału węglowego kotła WR-10 (zadanie 1),

2) Remont kraty zasypowej opału wraz z koszem przy budynku Stacji Zasypowej Opału (zadanie 2)

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych zadań).

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 1) 1.000,00zł., 2) 1.000,00zł

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) 4.000,00zł, 2) 3.000,00zł.

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto dla każdego zadania oddzielnie

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 01.06.2023r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 01.06.2023r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.