Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1) Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu, 2) Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu, 3) Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu, 4) Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytanie z dnia 28.07.2021r. – pobierz

Odpowiedź na pytania z dnia 03.08.2021r. – pobierz

Odpowiedź na pytanie z dnia 05.08.2021r. – pobierz

Świnoujście, 16.07.2021r.

Znak sprawy: P/20/2021

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2019r., poz.2019 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie następujących zadań inwestycyjnych dla PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu:

1)Zadanie 1 – Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A12 w kierunku Straży Granicznej w Świnoujściu,

2)Zadanie 2 – Budowa sieci ciepłowniczej w ul. Odrowców w Świnoujściu,

3)Zadanie 3 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Steyera (Garboś Sp.K) w Świnoujściu,

4)Zadanie 4 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wyspiańskiego (Polino) w Świnoujściu

 

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i równoważnych.

5.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych – dla każdego zadania oddzielnie.

6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych.

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.  Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.  Wadium:

1) 2.500,00zł,
2) 7.000,00zł,
3) 1.000,00zł
4) 1.000,00zł.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) 10.500,00zł,
2) 25.000,00zł,
3) 5.000,00zł
4) 4.000,00zł.

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto, dla każdego zadania oddzielnie.

12. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1,

1)zadanie 1 i 2: do 12.08.2021r. do godz. 12:00,

2)zadanie 3 i 4: do 03.08.2021r. do godz. 12:00

13. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna:

1)zadanie 1 i 2: do 12.08.2021r. o godz. 12:05

2)zadanie 3 i 4: do 03.08.2021r. o godz. 12.05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.