Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Odpowiedź na pytanie Oferenta 11.02.2022r. – pobierz

Odpowiedź na pytanie Oferenta 16.02.2022r. – pobierz

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 23.02.2022r. – pobierz

Odpowiedź na pytanie Oferenta 24.02.2022r. – pobierz

Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia 25.02.2022r. – pobierz

Uzupełnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia 04.03.2022r. – pobierz

Znak sprawy: P/48/2021                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 28.01.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie budowa zewnętrznej kotłowni kontenerowej wraz z instalacjami technicznymi na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu wraz z dostosowaniem nowej jednostki do istniejącego systemu oraz świadczeniem usług serwisowych

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i równoważnych.

5.     Zamawiający wymaga złożenia oferty wariantowej (2 warianty).

6.     Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru jednego wariantu oferty.

7.  Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

8.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

9.    Wadium: 20.000,00zł.

10.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 130.000,00zł

11.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 17.03.2022r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 17.03.2022r. o godz. 12:05

14. Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.