Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

OGŁOSZENIE

 Rady Nadzorczej Spółki

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu

 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – w związku z rezygnacją obecnego Prezesa Zarządu.

 

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście, niniejszym ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 1.

 1. Kandydat na Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zwany dalej „kandydatem”, powinien:
 • korzystać z pełni praw publicznych;
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • wykazać się znajomością zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomością zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomością zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających komunalnych spółek handlowych,
 • wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania spółek handlowych oraz energetyki cieplnej,
 • spełniać inne wymogi określone w przepisach odrębnych a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kryteria dodatkowe, które mogą być brane pod uwagę przy ocenie danego kandydata:
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub pokrewnym do profilu działalności spółki,
 • doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
 • znajomość języków obcych na poziomie dobrym (preferowane: angielski lub niemiecki),
 • doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji (w tym ze środków pomocowych Unii Europejskiej),
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zagadnień związanych z energetyką cieplną,
 1. Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu nie może być powołana osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,
 • jej powołanie w skład zarządu Spółki naruszałoby przewidziane odrębnymi przepisami ograniczenia lub zakazy zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

 

§ 2.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia kandydatury w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu ”, w sekretariacie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście z zastrzeżeniem, że zgłoszenie winno wpłynąć do Spółki w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. godz. 15:00. Decydująca jest data i godzina wpływu zgłoszenia do Spółki stwierdzona stosowną adnotacją na kopercie. Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
 2. Szczegółowo określone terminy poszczególnych etapów konkursu zawarte są w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu (Regulamin).
 3. Do zgłoszenia należy załączyć:
 • kwestionariusz osobowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • pisemne oświadczenie – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • kserokopie dokumentów świadczące o spełnieniu wymagań dotyczących wzięcia udziału w konkursie, określonych w 3 Regulaminu,
 • CV zawierające opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem poczty elektronicznej oraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji,
 • list motywacyjny,
 • informację o odbytych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i zdobytych uprawnieniach,
 • odpowiednie oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 19 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2013 r. poz. 1388 ze zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do fazy właściwej konkursu).
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem ogłoszenia konkursu (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do fazy właściwej konkursu),
 • pisemną koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w perspektywie najbliższych pięciu lat.

 

§ 3.

 1. Informacje o Spółce niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki, a niezbędne do przygotowania się kandydata do fazy właściwej konkursu, kandydat może uzyskać do dnia upływu terminu do składania zgłoszeń w siedzibie Spółki (ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście).
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, informacje, o których mowa w ust. 1 udzielane są kandydatowi na jego pisemny wniosek, w siedzibie Spółki, po podpisaniu stosownego oświadczenia o zachowaniu w poufności pozyskanych informacji.
 3. Podstawowe informacje o Spółce można uzyskać na stronie internetowej Spółki: www.pec.swinoujscie.pl
 4. Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może zapoznać się w siedzibie Spółki z:
  • aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki,
  • umową Spółki,
  • sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy.

 

§ 4.

 1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania zgłoszeń, dokonana zostanie ich formalna ocena.
 2. Odrzuceniu podlega zgłoszenie, które:
 • zawiera niekompletne dokumenty,
 • wpłynie po terminie wyznaczonym do składania zgłoszeń.
 1. Zgłoszenia, które wpłynęły do Spółki po terminie do składania zgłoszeń zostają odsyłane do kandydata bez otwarcia koperty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgłoszenia zawierające niekompletne dokumenty zostają odesłane kandydatowi. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie dwóch miesięcy od zakończenia konkursu.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do żądania od kandydatów dodatkowych informacji i dokumentów, określając termin ich dostarczenia.
 3. Faza wstępna konkursu odbywa się bez udziału kandydatów i polega na weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych zakreślonych Regulaminem.
 4. Do rozmów kwalifikacyjnych (faza właściwa konkursu) zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 3 kandydatów, spełniających wymagane kryteria, określone w Regulaminie.

 

§ 5.

 1. Faza właściwa obejmuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz ostateczną ocenę kandydatów i ustalenie wyników konkursu. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż ocena merytoryczna kandydatów rozpoczyna się już na etapie analizy złożonych przez nich zgłoszeń.
 2. Osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą powiadomi kandydatów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, o zakwalifikowaniu do dalszego etapu konkursu i czasie (godzinie) rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę jest równoznaczne z jego rezygnacją w konkursie.
 3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, która zostanie przeprowadzona w siedzibie Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny kwalifikacji, wiedzy, a także predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu , a w szczególności:
 • znajomości dotyczącej działalności i zakresu usług świadczonych przez Spółkę,
 • znajomości zagadnień związanych z zarządzeniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomości funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • kwalifikacji kandydatów pod kątem posiadanego przez nich doświadczenia zawodowego, przydatnego do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 • umiejętności prezentacji, przedstawionej koncepcji zarządzania Spółką i jej funkcjonowania, wizji jej dalszego rozwoju, a w tym w szczególności wizji funkcjonowania jej przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych trzech lat.

 

§ 6.

Informacja o wynikach konkursu z podaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów i otrzymał pozytywną opinię Prezydenta Miasta Świnoujście zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

 1. Kandydaci ponoszą koszty uczestnictwa w konkursie, w tym koszty uzyskania stosownych dokumentów.
 2. Wynik konkursu oraz opinia Prezydenta Miasta Świnoujścia nie może stanowić podstawy roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich celowych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu).
 3. Postępowanie szczegółowo określa Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Świnoujściu dostępny na stronie internetowej Spółki: www.pec.swinoujscie.pl oraz w siedzibie Spółki.
 4. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydata.

 

Załączniki do pobrania:
– treść ogłoszenia – pobierz
– regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu – pobierz