Dostawa węzłów cieplnych do siedziby PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz
Znak sprawy: P/32/2020                                                                                                             Świnoujście,25.06.2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu

(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r. poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.  Zamawiający:
     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.  Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.  Przedmiot zamówienia:

Dostawa węzłów cieplnych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu do budynków:
1)  przy ul. Nowowiejskiego 1,
2)  przy ul. Grunwaldzkiej 58a (KMM),
3)  przy ul. Matejki 17

4. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych i wariantowych.

5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych - dla każdego węzła oddzielnie.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ofert częściowych (tj. poszczególnych węzłów).

7. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.


8.  Warunki udziału w postępowaniu:
     W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków
     udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.


9.    Wadium:
1) węzeł ul. Nowowiejskiego 1 - 1.000,00zł,
2) węzeł ul. Grunwaldzkiej 58a - 1.000,00zł,
3) węzeł ul. Matejki 17 - 1.000,00zł.


10.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
1) węzeł ul. Nowowiejskiego 1 - 3.000,00zł,
2) węzeł ul. Grunwaldzkiej 58a - 4.000,00zł,
3) węzeł ul. Matejki 17 - 4.000,00zł.

   

11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% najniższa cena oferty netto, dla każdego węzła oddzielnie

12.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1,10.07.2020r. do godz. 12:00

13.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 10.07.2020r. o godz. 12:05

14.  Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.