Remont dachu budynku hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Znak sprawy: P/30/2020                                                                                                         Świnoujście, 03.06.2020r.


Ogłoszenie o zamówieniu


(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegający ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. zgodnie z art. 132 ust.1, pkt. 3 i art.133 ust.1, Dz.U. z 2019r., poz. 1843, dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

1.    Zamawiający:
      Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia: 

       Remont dachu budynku hali kotłów WR i WLM w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

4.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych i równoważnych.

5.   Termin realizacji zamówienia: zgodnie z SWZ.

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
       W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków
       udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 1000
,00zł

9.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:  3000,00zł

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena netto – 100 % - najniższa cena ryczałtowa oferty netto.

11.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 24.06.2020r. do godz. 12:00

12.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 24.06.2020r. o godz. 12:05

13.  Termin związania ofertą – 45 dni od dnia składania ofert.