Dostawa węgla kamiennego do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

Znak sprawy: P/16/2022                                                                                                                                                                                     Świnoujście, 06.04.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
(Pisemny przetarg nieograniczony niepodlegąjący ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Dz.U. z 2021r, poz. 1129 z późn. zm., dot. zamówień sektorowych w oparciu o „ Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”)

 

1.    Zamawiający:
       Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 72–600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

2.    Specyfikacja Warunków Zamówienia: bezpłatna dostępna na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

3.    Przedmiot zamówienia:

Dostawa loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 2 węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 29 500 Mg o łącznej wartości energetycznej od 649 000 GJ do 663 750 GJ, zgodnie z normami PN-G-97003, PN-G-97002 i PN-G-97001:

Węgiel 31.1 lub 31.2 M II A o parametrach jakościowych:

  1. wartość opałowa w stanie roboczym od 22 000 do 22 500 kJ/kg,
  2. zawartość popiołu w stanie roboczym do 15 %,
  3. zawartość siarki w stanie roboczym do 0,66%
  4. zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym do 12 %,
  5. granulacja od 0 do 20 mm,
  6. zawartość nadziarna max 5 %,    
  7. zawartość części lotnych w stanie roboczym 28 %,
  8. temperatura topliwości popiołu > 1350°C,
  9. zdolność spiekania RI /liczba Rogi/ od 0 do 5.

        Zawartość podziarna od 0-3mm – max. 20%.

4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

5.  Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w okresie od października 2022r. do czerwca 2023r. według określonego w SWZ harmonogramu dostaw.  

6.    Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

7.    Wadium: 100.000,00zł.

8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 500.000,00zł.

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:   100 % najniższa ryczałtowa cena oferty netto

10.  Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1, 25.04.2022r. do godz. 12:00

11.  Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, 25.04.2022r. o godz. 12:05

12. Termin związania ofertą – 35 dni od dnia składania ofert.