Fundusz Norweski – dofinansowanie projektu

(for english version of this article, please click here )

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Program PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Poprzez Fundusz Norweski, Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

 

Informacje o projekcie

 

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Daszyńskiego 2

 

Tytuł projektu
Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację odpylania i kotła WR 5-022 w PEC Sp. z o.o.
Operator programu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa ul. Konstruktorska 3A
Darczyńca dofinansowania
Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
Wartość projektu
2 315 421 zł
Dotacja z Norweskiego Mechanizmu Finasowego
555 956 zł (30 %)
Termin realizacji projektu
Termin rozpoczęcia – lipiec 2012 r.
Termin zakończenia – kwiecień 2013 r.

Podmiot realizujący

Zakład Usługowo – Produkcyjny Ekran Spółka z o.o.
28-340 Sędziszów ul. Przemysłowa 26

Cel projektu
– modernizacja jednego kotła wodno – rurkowego typ WLm5/WR5-M wraz z instalacją odpylania spalin, zainstalowanego w ciepłowni miejskiej,

– dostosowanie instalacji spalania paliw kotła K-1 do obowiązujących po dniu 31.12.2016r. standardów emisyjnych wynikających z przepisów krajowych i Unii Europejskiej.
Zakres modernizacji instalacji odpylania i urządzeń kotła
– demontaż instalacji kotła łącznie z urządzeniami towarzyszącymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia modernizacji,

– dostawa i budowa nowej instalacji odpylania kotła K-1 wraz z kanałem spalin włączonym w istniejący kanał łączący kotły K-4 i K-5 z kominem (H = 80,5 m),
– dostawa i montaż pozostałych instalacji i urządzeń towarzyszących kotła K-1, w tym m.in.: części ciśnieniowej kotła, instalacji podmuchu i powietrza wtórnego, nowego wentylatora wyciągu spalin, kompletnego rusztu z napędem, układu cyrkulacji wody – zładu własnej kotła, obmurza z płaszczem zewnętrznym kotła oraz kompletnej izolacji termicznej kotła i rurociągów, kompletnej szafy sterowniczo-pomiarowej kotła, ekonomizera oraz włączenie instalacji automatyki do systemu nadrzędnego sterowania ciepłowni.

Rezultat modernizacji instalacji odpylania i urządzeń kotła
Dzięki projektowi czterokrotnie zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i odpowiednio gazowych do atmosfery w tym, dwutlenku węgla. Osiągnie się także wyższą sprawność wykorzystania energii pierwotnej zawartej w węglu na jednostkę wytworzonego ciepła.
Na projekcie zyskają również mieszkańcy miasta Świnoujścia i jego okolic, albowiem zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery, co poprawi stan powietrza atmosferycznego.

Cele mierzalne:
– wzrost efektywności systemu odpylania,

– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotła K-1 o 231,76 [mg/rok], w tym redukcja: SO2 o 0,97 [Mg/rok], NOx o 0,40 [Mg/rok], CO2 o 210,00 [Mg/rok], CO o 1,00 [Mg/rok], pyłu o 13,18 [Mg/rok], sadzy o 0,00648 [Mg/rok], benzo(a)pirenu o 0,00016 [Mg/rok], żużla paleniskowego o 6,20 [Mg/rok],
– obniżenie opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska dla K-1.


Podpisanie umowy na dofinansowanie – kliknij
Galeria zdjęć – kliknij

(for english version of this article, please click here)